0

     เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต                   ตามแนวคิดนำร่องของพ่อหลวง
ทรงเป็นดั่งร่มไทรไทยทั้งปวง                   พระทรงห่วงชาวประชาข้าบาทไทย


0

ประพันธ์โดยนายวัลลภ  มากมี
    องค์ในหลวง ห่วงเรา ชาวประชา
พัฒนา เศรษฐกิจ พอเพียง


0

หลักปรัชญาพัฒนาประเทศชาติ   ไม่ประมาทพอประมาณมีเหตุผล
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความอดทน ระวังตนรอบคอบประกอบการ


0

ด้วยความรักห่วงใยประชาราษฎร์           องค์พระบาททรงให้ได้ศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา                       ไทยถ้วนหน้ารับมาใส่เกล้าตน


ทั้งหมด 2 หน้า 1 2