0
ด้วยความรักห่วงใยประชาราษฎร์           องค์พระบาททรงให้ได้ศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา                       ไทยถ้วนหน้ารับมาใส่เกล้าตน
ให้รู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพ                             เพื่อเร่งรีบหนีไปไกลขัดสน
ภมิคุ้มกันสร้างได้ในบัดดล                          มีเหตุผลและเป็นคนพอประมาณ