0
ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 1 เป็นแนวข้อสอบที่มาพร้อมคำตอบ ให้คุณสามารถทำข้อสอบเหล่านี้ได้ เพื่อเตรียมตัวสอบ วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชุดแรกนี้ มีจำนวน 30 ข้อ มาพร้อมคำตอบ ลองไปทำกันเลย

ความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยมีสาเหตุมาจาก ปัจจัยในด้านใดมากที่สุด 
ก. ความอ่อนแอทางวัฒนธรรม ข. การพึ่งพิงการส่งออกมากเกินไป 
ค. การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ง. ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ 
คำตอบ ง. ความนิยมสินค้าจากต่างประเทศ 

การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด 
ก. ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ข. ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย 
ค. ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม 
ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย 
คำตอบ ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย 

สาเหตุใดจึงต้องมีการประกาศใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง ข. เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึ้น 
ค. ปริมาณสินค้าในการบริโภคมากเกินไป ง. เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค 
คำตอบ ก. สินค้าเกษตรมีราคาสูง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกในปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมาไทยมีการเน้นหนักในการ พัฒนาในด้านใด 
ก. การทหาร ข. การเกษตร 
ค. อุตสาหกรรม ง. ด้านการบริการ 
คำตอบ ข. การเกษตร 

จุดกำเนิดของแนวคิดทฤษฎีใหม่ของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใด 
ก. จังหวัดสระบุรี ข. จังหวัดเชียงใหม่ 
ค. จังหวัดกาฬสินธ์ ง. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
คำตอบ ก. จังหวัดสระบุรี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยเน้นการพัฒนาในด้านใดเป็นสำคัญ 
ก. เน้นการส่งออก ข. เน้นการออม 
ค. โครงสร้างพื้นฐาน ง. เน้นการกระจายรายได้ 
คำตอบ ข. เน้นการออม 

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการพึ่งพอตนเองตาม แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. การพึ่งตนเองทางด้านสังคม ข. การพึ่งตนเองทางด้านจิตใจ 
ค. การพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ ง. การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง 
คำตอบ ง. การพึ่งตนเองทางด้านการเมืองการปกครอง 

หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง 
ก. การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย 
ค. การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า 
คำตอบ ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ดำเนินชีวิตในลักษณะใด 
ก. ดำเนินชีวิตในลักษณะใด ข. ดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด 
ค. ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี ง. ดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง 
คำตอบ ค. ดำเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี 

ความพอเพียงทางเทคโนโลยีตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายว่าอย่างไร 
ก. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ข. การไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต 
ค. การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิต ง. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการผลิต 
คำตอบ ก. การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน 

ความพอเพียงด้านสังคมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงสิ่งใด 
ก. สังคมเข้มแข็ง ข. สังคมมีหลากหลาย 
ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี ง. คนในสังคมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใคร 
คำตอบ ค. คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี 

การสร้างความพอเพียงด้านจิตใจของประชาชนหน่วยทางสังคมใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างความพอเพียง 
ก. ศาสนา ข. การปกครอง 
ค. ทางการศึกษา ง. สถาบันครอบครัว 
คำตอบ ก. ศาสนา 

คุณธรรมด้านใดที่มีความสำคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด 
ก. เป็นคนมีศีลธรรม ข. มีความละอายต่อบาป 
ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 
คำตอบ ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 

หลักการใดไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง 
ก. การพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ข. การสร้างนิสัยนิยมไทย 
ค. การบริการดินและน้ำอย่างเหมาะสม ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า 
คำตอบ ง. การลงทุนขนาดใหญ่เพื่อการผลิตสินค้า 

แนวทฤษฎีใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด 
ก. มนุษย์ ข. ทรัพยากรน้ำ 
ค. ทรัพยากรดิน ง. ทรัพยากรป่าไม้ 
คำตอบ ค. ทรัพยากรดิน 

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริขององค์ ดำเนินชีวิตแบบใด 
ก. ดำเนินชีวิตที่พอเพียง ข. ตามยถากรรม 
ค. ดำเนินชีวิตตามปกติ ง. ดำเนินชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย 
คำตอบ ก. ดำเนินชีวิตที่พอเพียง 

การทดลองเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ครั้งแรกที่จังหวัดใด 
ก. จังหวัดกาฬสินธุ์ ข. จังหวัดฉะเชิงเซา 
ค. จังหวัดสระบุรี ง. จังหวัดสุราษฎ์ธานี 
คำตอบ ค. จังหวัดสระบุรี 

เนื้อที่ในการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จะต้องมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ 
ก. ประมาณ 5 ไร่ ข. ประมาณ 10 ไร่ 
ค. ประมาณ 20 ไร่ ง. ประมาณ 30 ไร่ 
คำตอบ ข. ประมาณ 10 ไร่ 

ทฤษฎีใหม่และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาในด้านใดในสังคมเป็นสำคัญ 
ก. ความยากจน ข. ปัญหาการก่อการร้าย 
ค. ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม ง. ปัญหาความแตกแยกของประชาชน 
คำตอบ ก. ความยากจน 

หลักการของทฤษฎีใหม่มีทั้งหมดจำนวนกี่ขั้น 
ก. 2 ขั้น ข. 3 ขั้น 
ค. 4 ขั้น ง. 5 ขั้น 
คำตอบ ข. 3 ขั้น 

พื้นที่ส่วนที่ 2 ในทฤษฎีเน้นให้ประชาชนปลูกข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
ก. ไว้จำหน่ายในท้องถิ่น ข. แลกเปลี่ยนกับสินค้าชนิดอื่น 
ค. เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว ง. เพื่อส่งไปยังต่างประเทศเพื่อจำหน่าย 
คำตอบ ค. เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว 

ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ระดับใด 
ก. ระดับบุคคล ข. ระดับครอบครัว 
ค. ระดับสังคมหรือชุมชน ง. สร้างความเข้มแข็งให้กับญาติพี่น้อง 
คำตอบ ค. ระดับสังคมหรือชุมชน 

เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เริ่มปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด 
ก. ปี พ.ศ. 2537 ข. ปี พ.ศ. 2538 
ค. ปี พ.ศ. 2539 ง. ปี พ.ศ. 2540 
คำตอบ ง. ปี พ.ศ. 2540 

ปัญหาเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ของไทยมีสาเหตุมาจากปัจจัยใดมากที่สุด 
ก. การขยายตัวทางด้านเกษตรกรรม 
ข. การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม 
ค. การขยายตัวของการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ 
ง. การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์ 
คำตอบ ง. การขยายตัวทางด้านการลงทุนด้าน อสังหาริมทรัพย์ 

ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทยรัฐบาลได้นำค่าเงินบาทไปผูกยึดติดกับค่าเงินของประเทศใด 
ก. อังกฤษ ข. ฝรั่งเศส 
ค. สหรัฐอเมริกา ง. แคนนาดา 
คำตอบ ค. สหรัฐอเมริกา 

การแก้ปัญหาวิกฤติของไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาประกอบอาชีพใด 
ก. รับจ้าง ข. การทำการเกษตร 
ค. การทำธุรกิจส่วนตัว ง. ลูกจ้างบริษัทเอกชน 
คำตอบ ข. การทำการเกษตร 

เศรษฐกิจแบบฟองสบู่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดใด 
ก. พลเอกสุจินดา คราประยูร ข. รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย 
ค. รัฐบาลชุด นายบรรหาร ศิลปอาชา ง. รัฐบาลชุด นายธานินทร์ กรัยวิเชียร 
คำตอบ ข. รัฐบาลชุด นายชวน หลีกภัย 

การประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใด 
ก. นายสมชาย วงค์สวัสดิ์ ข. พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร 
ค. พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ง. นายชวน หลีกภัย 
คำตอบ ค. พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ