0
หลักปรัชญาพัฒนาประเทศชาติ   ไม่ประมาทพอประมาณมีเหตุผล
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความอดทน ระวังตนรอบคอบประกอบการ
“พอเพียง”เพื่อพอดีเป็นแนวคิด พัฒนาเศรษฐกิจแบบบริหาร
ด้วยพ่อหลวงดำรัสพระราชทาน เป็นแนวการปฏิบัติอย่างยั่งยืน